<p>ADATKEZELÉS</p>

Adatkezelés

ADATKEZELÉS

Adatkezelési tájékoztató -
Az objektumba belépő személyek

Adatkezelés megnevezése:

A Nemzeti Információs Központ objektumaiba belépő személyek adataival kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Központ (NIK)

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Holpár Edit, adatvedelem@nik.gov.hu

Adatkezelés célja:

A NIK, mint polgári nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátása során minősített adatokat és egyéb, nemzetbiztonsági érdekből védendő adatokat kezel, ezen adatok védelmének biztosítása érdekében az objektumba be- és kilépő személyek adatainak rögzítése

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

Érintettek kategóriái:

A Nemzeti Információs Központ objektumaiba belépő természetes személyek

Személyes adatok kategóriái:

Az érintett neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma

Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái:

Nincs

Címzettek:

Nincs
Az adatokat kizárólag a NIK kijelölt munkatársai kezelik. Az adatokat a NIK harmadik fél részére – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja

Adatfeldolgozó neve, képviselője:

Nincs

Harmadik országban, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás:

Nincs

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Az adat keletkezésétől számított 1 év

Adatbiztonsági intézkedések:

NIK Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. A NIK a papíralapú adathordozókat zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján erre felhatalmazott személyek által hozzáférhetően tárolja. Az elektronikus formában történő adattárolás esetén a hozzáférés minden esetben egyedi technikai azonosítást követően történik

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:

a) Tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a NIK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:

 • milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (az adatkezelés jogalapja),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (az adatkezelés időtartama),
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

b) Pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania.

c) A hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti

Az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

  Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről a NIK az érintettet tájékoztatja.

d) Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a NIK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

e) Tiltakozhat az adatai kezelése ellen

Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a NIK közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást vagy a tiltakozást a NIK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a NIK-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@nik.gov.hu címen, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet azzal a hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a NIK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is kezdeményezhető.

Adatkezelési tájékoztató -
NIK központi számára érkező hívások

Adatkezelés megnevezése:

NIK központi számára érkező hívások kezelése

Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Központ

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Holpár Edit, adatvedelem@nik.gov.hu

Adatkezelés célja:

Az állampolgári megkeresések, bejelentések telefonon történő fogadása és kezelése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, az esetleges eljárásokban történő felhasználás

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek kategóriái:

A NIK központi telefonszámán hívást kezdeményező személyek

Személyes adatok kategóriái:

Az érintett hangja, a hívás időpontja, a hívás tartalma, ennek során az érintett által közölt egyéb személyes adatok

személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái:

Nincs

Címzettek:

Nincs
Az adatokat kizárólag a NIK kijelölt munkatársai kezelik. Az adatokat a NIK harmadik fél részére – a hatóságok és más szervek részére történő, törvényen alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja

Adatfeldolgozó neve, képviselője:

Nincs

Harmadik országban, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás:

Nincs

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Az adat keletkezésétől számított 6 hónap

Adatbiztonsági intézkedések:

NIK Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. A NIK a papíralapú adathordozókat zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján erre felhatalmazott személyek által hozzáférhetően tárolja. Az elektronikus formában történő adattárolás esetén a hozzáférés minden esetben egyedi technikai azonosítást követően történik.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:

a) Tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a NIK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:

 • milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

b) Pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania.

c) Kérheti a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését

Az adat törlésének kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

  Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről a NIK az érintettet tájékoztatja.

d) Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a NIK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást a NIK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a NIK-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@nik.gov.hu címen, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a NIK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is kezdeményezhető.

Adatkezelési tájékoztató -
A NIK által kötött szerződésekben a másik fél által megjelölt kapcsolattartókkal összefüggésben végzett adatkezelés

Adatkezelés megnevezése:

A Nemzeti Információs Központ által kötött szerződésekben a másik fél által megjelölt kapcsolattartókkal összefüggésben végzett adatkezelés

Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Központ

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Holpár Edit, adatvedelem@nik.gov.hu

Adatkezelés célja:

A NIK és az érintett által képviselt szervezet között kötött szerződés végrehajtásának, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesülésének biztosítása

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Érintettek kategóriái:

A NIK által kötött szerződésekben a partner részéről megjelölt kapcsolattartók

Személyes adatok kategóriái:

Név, telefonszám, hivatali e-mail cím

Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái:

Nincs

Címzettek:

Nincs

Adatfeldolgozó neve, képviselője:

Nincs

Harmadik országban, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás:

Nincs

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A szerződés megszűnését követő 5 év, a NIK Iratkezelési Szabályzata alapján

Adatbiztonsági intézkedések:

NIK Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. A NIK a papíralapú adathordozókat zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján erre felhatalmazott személyek által hozzáférhetően tárolja. Az elektronikus formában történő adattárolás esetén a hozzáférés minden esetben egyedi technikai azonosítást követően történik.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:

a) Tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a NIK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:

 • milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról), ,
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

b) Pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania.

c) A hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

Az adat törlésének kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

  Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről a NIK az érintettet tájékoztatja.

d) Kérheti az adatkezelés korlátozását.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a NIK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

e) Tiltakozhat az adatai kezelése ellen

Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a NIK közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást vagy a tiltakozást a NIK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a NIK-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@nik.gov.hu címen, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a NIK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is kezdeményezhető.

Adatkezelési tájékoztató -
KAMERARENDSZER

Adatkezelés megnevezése:

Kamerarendszer

Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Központ

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Holpár Edit, adatvedelem@nik.gov.hu

Adatkezelés célja:

A NIK mint polgári nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátása során minősített adatokat és egyéb, nemzetbiztonsági érdekből védendő adatokat kezel, erre figyelemmel kötelezettsége védelmi előírások érvényesítése

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Érintettek kategóriái:

A NIK székhelyén az elhelyezésére szolgáló területre belépő, valamint ott tartózkodó személyek

Személyes adatok kategóriái:

Az érintett arcképmása, a felvételen látható viselkedése és cselekvénye

személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái:

Arcképmás

Címzettek:

Nincs
Az adatokat kizárólag a NIK kijelölt munkatársai kezelik. Az adatokat a NIK harmadik fél részére – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja

Adatfeldolgozó neve, képviselője:

Nincs

Harmadik országban, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás:

Nincs

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Fehérvári út 70. szám alatti objektumrészben a rögzítéstől számított 39 nap

Adatbiztonsági intézkedések:

NIK Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az elektronikus formában történő adattárolás esetén a hozzáférés minden esetben egyedi technikai azonosítást követően történik.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:

a) Tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a NIK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:

 • milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (az adatkezelés jogalapja),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (az adatkezelés időtartama),
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

b) Pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania.

c) A hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti

Az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

  Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről a NIK az érintettet tájékoztatja.

d) Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a NIK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

e) Tiltakozhat az adatai kezelése ellen

Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a NIK közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást vagy a tiltakozást a NIK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a NIK-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@nik.gov.hu címen, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a NIK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is kezdeményezhető.

Adatkezelési tájékoztató -
A NIK betöltendő munkakörökre történő jelentkezéssel kapcsolatosan átadott adatok

Adatkezelés megnevezése:

A Nemzeti Információs Központnál betöltendő munkakörökre történő jelentkezéssel kapcsolatosan átadott adatok kezelése

Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Központ

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Holpár Edit, adatvedelem@nik.gov.hu

Adatkezelés célja:

A NIK által meghirdetett álláshely betöltésére jelentkező, leendő munkatárs kiválasztása

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek kategóriái:

A NIK-nél betöltendő munkakörökre jelentkezést benyújtó természetes személyek

Személyes adatok kategóriái:

 • személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság),
 • kapcsolattartást lehetővé tévő adatok (lakcím, telefonszám, e-mail cím),
 • végzettségre, képesítésekre, képességekre vonatkozó adatok (pl. iskolai végzettség, nyelvismeret, speciális szakismeret)

Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái:

Nincs

Címzettek:

Nincs
Az adatokat kizárólag a NIK kijelölt munkatársai kezelik.

Adatfeldolgozó neve, képviselője:

Online jelentkezés esetén a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Harmadik országban, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás:

Nincs

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

A hozzájárulás tartalmától függően:

 • a felvételi eljárás befejezéséig
 • az adatok rendelkezésre bocsátásától számított 1 évig

Adatbiztonsági intézkedések:

NIK Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. A NIK a papíralapú adathordozókat zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján erre felhatalmazott személyek által hozzáférhetően tárolja. Az elektronikus formában történő adattárolás esetén a hozzáférés minden esetben egyedi technikai azonosítást követően történik

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:

a) Tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a NIK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:

 • milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (az adatkezelés jogalapja),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (az adatkezelés időtartama),
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

b) Pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania.

c) Kérheti a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését

Az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

  Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről a NIK az érintettet tájékoztatja.

d) Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a NIK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést vagy a korlátozást a NIK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a NIK-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@nik.gov.hu címen, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a NIK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is kezdeményezhető.

Adatkezelési tájékoztató -
A NIK központi honlapjának látogatói adatai

Adatkezelés megnevezése:

A Nemzeti Információs Központ központi honlapja látogatói adatainak kezelése

Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Központ

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Holpár Edit, adatvedelem@nik.gov.hu

Adatkezelés célja:

A honlap látogatottságával kapcsolatos statisztika készítése

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek kategóriái:

a NIK központi honlapját látogató természetes személyek

Személyes adatok kategóriái:

 • a látogatás időpontja,
 • a látogató számítógépének IP-címe,
 • az internetes böngészőprogram és az operációs rendszer típusa, amennyiben ezt a látogató eszközének beállításai levetővé teszik

Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái:

Nincs

Címzettek:

Nincs
Az adatokat kizárólag a NIK kijelölt munkatársai kezelik. Az adatokat a NIK harmadik fél részére – a hatóságok és más szervek részére történő, törvényen alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja

Adatfeldolgozó neve, képviselője:

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Harmadik országban, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás:

Nincs

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Az adat rögzítésétől számított 1 hónap

Adatbiztonsági intézkedések:

NIK Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az elektronikus formában történő adattárolás esetén a hozzáférés minden esetben egyedi technikai azonosítást követően történik.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:

a) Tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a NIK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:

 • milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (az adatkezelés jogalapja),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (az adatkezelés időtartama),
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

b) Pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Tekintettel arra, hogy az adatok felvétele automatikus informatikai megoldással történik, az adatok helyesbítése technikailag korlátozott lehet.

c) Kérheti a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését

Az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

  Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről a NIK az érintettet tájékoztatja.

d) Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a NIK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, vagy a korlátozást a NIK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a NIK-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@nik.gov.hu címen, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a NIK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is kezdeményezhető.

Adatkezelési tájékoztató -
A panaszokhoz és közérdekű bejelentésekhez, valamint a személyes és a közérdekű adatok megismerési igényéhez kapcsolódó adatok

Adatkezelés megnevezése:

A panaszokhoz és közérdekű bejelentésekhez, valamint a személyes és a közérdekű adatok megismerési igényéhez kapcsolódó adatok kezelése

Adatkezelő neve:

Nemzeti Információs Központ (NIK)

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Holpár Edit, adatvedelem@nik.gov.hu

Adatkezelés célja:

A panaszok és közérdekű bejelentések esetén az adatkezelőhöz beérkező panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása. A személyes és közérdekű adatok megismerési igénye esetén az igény elbírálása

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges)

Érintettek kategóriái:

 • a panaszt benyújtó vagy közérdekű bejelentést tevő természetes személy,
 • a személyes vagy közérdekű adat megismerése iránt igényt benyújtó természetes személy.

Személyes adatok kategóriái:

Az érintett által megküldött beadványban feltüntetett személyes adatok

Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái:

Nincs

Címzettek:

Nincs
Az adatokat kizárólag a NIK kijelölt munkatársai kezelik. Az adatokat a NIK harmadik fél részére – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítja

Adatfeldolgozó neve, képviselője:

Nincs

Harmadik országban, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás:

Nincs

A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:

Az adat keletkezésétől számított 1 év, ha jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz ettől eltérően rendelkezik, úgy az annak megfelelő időtartam

Adatbiztonsági intézkedések:

NIK Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően az adatkezelő megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen. A NIK a papíralapú adathordozókat zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján erre felhatalmazott személyek által hozzáférhetően tárolja. Az elektronikus formában történő adattárolás esetén a hozzáférés minden esetben egyedi technikai azonosítást követően történik

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselőn keresztül bármikor:

a) Tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatait kezelik-e a NIK-nél mint adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon a következőkről:

 • milyen adatokat kezel (azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja), és azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (az adatkezelés jogalapja),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (az adatkezelés időtartama),
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

b) Pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania.

c) A hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti

Az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő szerv számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

  Olyan adatnak a törlése azonban nem végezhető el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, figyelemmel arra, hogy ezt az adatot kötelező nyilvántartani. A törlésről a NIK az érintettet tájékoztatja.

d) Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a NIK akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

e) Tiltakozhat az adatai kezelése ellen

Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a NIK közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást vagy a tiltakozást a NIK a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek akadálya van, – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a NIK-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, az adatvedelem@nik.gov.hu címen, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve.

Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Aki úgy véli, hogy a NIK adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is kezdeményezhető.